Masz problem z opłatą adiacencką? Szukasz pomocy? Dobrze trafiłeś!
zostałeś obciążony opłatą adiacencką?
pomożemy!

Reprezentujemy Klientów przez cały okres trwania postępowania. Opłatę adiacencką można znacząco obniżyć bądź dowieść, że decyzja o jej nałożeniu była bezzasadna.

Obsługę prawną prowadzimy na terenie całego kraju! 

Opłata adiacencka, planistyczna

Czym jest i kogo dotyczy podatek adiacencki?

Jest to kwota, którą należy uiścić, gdy wzrasta wartość nieruchomości. Opłaty adiacenckie nakłada na właścicieli bądź wieczystych użytkowników organ administracyjny właściwy ze względu na położenie danej nieruchomości – wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Podatek adiacencki może zostać nałożony wtedy, gdy wartość nieruchomości wzrosła w wyniku:

  • podziału lub scalenia nieruchomości,
  • przeprowadzonej przez gminę lub miasto inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, np. wybudowania drogi bądź wodociągu.

W przypadku działań podejmowanych przez samorząd, opłata ma być rekompensatą wydatków poniesionych przez Skarb Państwa lub dany organ administracyjny, czy też stanowić udział właściciela nieruchomości w działaniach podejmowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej lub innych, niepodlegających zwrotowi źródeł finansowania. Podatek nie dotyczy przy tym nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Najpoważniejszym problemem w przypadku opłaty adiacenckiej jest jednak fakt, że niewiele osób ma świadomość jej istnienia. Otrzymanie decyzji o jej nałożeniu może być więc niemałym zaskoczeniem, a bardzo ważną rolę odgrywa tutaj czas. Na uiszczenie należnej kwoty bądź odwołanie się od decyzji właściwego organu administracyjnego właściciel lub użytkownik wieczysty ma tylko 14 dni.

Problemem nie jest jednak jedynie krótki czas na podjęcie działań lub zebranie kwoty, lecz także jej wysokość. Podatek adiacencki może stanowić nawet 50% różnicy między wartością nieruchomości przed i po dokonaniu jej podziału lub scalenia, czy oddania do użytku nowego elementu infrastruktury. Może to być zatem kwota rzędu kilkunastu bądź nawet kilkuset tysięcy złotych. O ostatecznej stawce decyduje rada gminy w drodze uchwały. Ważnym jest jednak, by uchwała ta miała moc prawną w momencie przekształcenia nieruchomości zwiększającego jej wartość lub oddania prowadzonej przez gminę, czy miasto inwestycji


Gdzie można szukać pomocy?

Twoje możliwości zależą przede wszystkim od tego, na jakim etapie postępowania jest Twoja sprawa. Warto jednak zgłosić się po poradę prawną, ponieważ są przypadki, w których można podważyć decyzję gminy i tym samym uniknąć bądź zmniejszyć wysokość opłaty adiacenckiej.

Bezpłatna konsultacja

W przypadku, gdy dokonałeś podziału nieruchomości i odpowiedni organ administracyjny zatwierdził Twój wniosek, może minąć rok lub nawet 2 lata, zanim otrzymasz zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie podatku adiacenckiego. Po jego rozpoczęciu i wykonaniu operatu szacunkowego powinieneś otrzymać pismo, w którym zostaniesz poinformowany o kwocie, którą należy uiścić w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji gminy, można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.Warto mieć przy tym na uwadze, że gmina już na etapie wszczęcia postępowania dysponuje operatem szacunkowym, który jest podstawą do naliczenia sumy należnej gminie.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x