Aktualności

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

Przepisy polskiego prawa uwzględniają dwie, pod pewnymi względami podobne do siebie opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości lub ich wieczystych użytkowników na rzecz gminy. Są to podatek adiacencki oraz opłata planistyczna, która przez niektórych nazywana jest także rentą. Obie wiążą się bezpośrednio ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z działań podejmowanych przez gminę, czy inną jednostkę samorządu terytorialnego, lecz mimo to nie są sobie tożsame.

Czym w takim razie jest renta planistyczna?

W pierwszej kolejności należy odwołać się do podstawy prawnej, która reguluję kwestię opłaty planistycznej. W art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajdziemy następujący zapis: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Powyższy artykuł wyraźnie wskazuje, że obowiązek uiszczenia renty planistycznej powstaje w przypadku ziszczenia się następujących przesłanek:

  • wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki;
  • właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa ją w okresie 5 lat od dnia, w którym plan zaczął obowiązywać;

Stawka opłaty planistycznej ma charakter procentowy, jest określana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jej wysokość określa rada gminy. Jednocześnie nie może być ona obecnie wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Obowiązek zapłaty renty planistycznej jest stwierdzany przez gminę, w postępowaniu administracyjnym - w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu odrębnego postępowania – więcej na temat decyzji administracyjnej przeczytasz LINK oraz LINK.

Często nasi klienci pytają, skąd gmina wie, że dana nieruchomość została sprzedana? Otóż każdy notariusz zobowiązany jest do przesłania w okresie 7 dni od dokonanej czynności sprzedaży nieruchomości wypisu aktów notarialnych potwierdzających ww. sprzedaż.

Odwołanie od decyzji o nałożeniu właściciela opłatą planistyczną
Od każdej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia renty planistycznej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnoszone jest do organu gminy za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) – więcej informacji na temat SKO znajdziesz LINK.

Co w przypadku, gdy wartość mojej nieruchomości uległa obniżeniu?
W przypadku, gdy wskutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego wartość nieruchomości ulegnie obniżeniu, właściciel, który ją sprzedaje, ma prawo żądania od gminy stosownego odszkodowania - równego obniżeniu wartości działki. Warto zaznaczyć, że takowe roszczenie właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do gminy w okresie 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego.

Prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie wysokości renty, czy doprowadzenia do jej umorzenia. Pamiętaj! Odwołanie od decyzji gminy można złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.


Więcej artykułów

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (opłata planistyczna)

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (opłata planistyczna)

W naszym systemie prawnym funkcjonują dwie opłaty, które bardzo często są ze sobą mylone. Chodzi oczywiście o opłatę adiacencką i opłatę planistyczną, która często nazywana jest rentą planistyczną. Należy pamiętać, że są to zupełnie różne od siebie opłaty, przy czym mają one jedną wspólną cechę – obie opłaty mają związek ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań wykonanych przez organy administracji publicznej (np. gminę).

Z opłatą adiacencką można wygrać!

Z opłatą adiacencką można wygrać!

Grupie radnych z Dąbrowy Górniczej udało się przeforsować projekt uchwały, w której uległa zmianie wysokość opłaty adiacenckiej z 50%na 3% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej. W przedmiotowej sprawie radca prawny Paweł Janicki z portalu Adiacencka.pl odpowiedzialny był za wsparcie merytoryczne radnych w kwestii opłat adiacenckich oraz przygotowanie stosownej opinii prawnej.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x