Aktualności

Odszkodowanie za linię energetyczną na nieruchomości

Odszkodowanie za linię energetyczną na nieruchomości

Coraz większe grono właścicieli nieruchomości podejmuje, nie tylko w stosunku do opłaty adiacenckiej, czy też opłaty (renty) planistycznej, kroki prawne mające na celu uregulowanie kwestii linii energetycznych znajdujących się na ich nieruchomości. W wielu przypadkach instalacje utrudniają, a nawet całkowicie uniemożliwiają zabudowę. Co możemy z tym zrobić?

Gdy na naszej nieruchomości znajduje się linia energetyczna, często jej położenie jest bardzo niekorzystne. W przypadku działek budowlanych uniemożliwia zabudowę lub rozbudowę, a w przypadku nieruchomości rolnych przynosi wymierne straty dla upraw. Zakłady energetyczne zwykle odpowiadają, iż przebudowy linii powinno się dokonać we własnym zakresie, co nie leży przecież w naturze służebności. Istnieje możliwość uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu, a także uzyskania nakazu przebudowy linii energetycznej. Najczęściej w postępowaniach sądowych właściciele nieruchomości, występują z roszczeniami o:
  • ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu,
  • zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  • usunięcie urządzeń infrastruktury energetycznej z nieruchomości;
  • roszczenie o przesunięcie urządzeń w inne miejsce nieruchomości;
  • przeniesienie własności części gruntu, który został zajęty zabudową elektroenergetyczną;
Zgodnie z treścią art. 224 i następne kodeksu cywilnego właścicielowi przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości . Właściciel musi wówczas wyłącznie wykazać, iż nieruchomość była wykorzystywana przez jakąś inna osobę. Nie ma potrzeby wykazywać, że wyrządzono mu jakąś szkodę. Wynagrodzenie jest dochodem właściciela i trzeba oczywiście zapłacić od tego dochodu podatek.

Ponadto może domagać się odszkodowania wówczas, gdy poniósł jakąś szkodę np. zniszczono mu uprawy, uszkodzono budynek, czy drogę dojazdowa.
 
Warto pamiętać iż w przypadku braku chęci porozumienia po stronie zakładu energetycznego, jedynie sąd może rozstrzygnąć nasz problem. Nie istnieje żaden oficjalny taryfikator, który pozwoliłby oszacować z góry wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Jedynie praktyka sądów w podobnych sprawach pozwala stwierdzić, iż kwoty wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każde zasądzone wynagrodzenie winno nawiązywać do cen rynkowych stosowanych przy dzierżawie lub najmie podobnych nieruchomości w danym regionie. W wielu sprawach konieczne jest oszacowanie wysokości wynagrodzenia przez biegłego. Wpływ na wynagrodzenie będzie miało także to, czy mamy do czynienia z nieruchomością rolną, mieszkalną, czy o charakterze usługowym. W każdym przypadku brane pod uwagę będą inne czynniki. 
 
Często dla właścicieli nieruchomości problemem okazuje się instytucja zasiedzenia służebności przesyłu. Według zakładów energetycznych, powołujących się na art. 3054 k.c., art. 292 k.c. oraz art. 176 k.c. do okresu zasiedzenia służebności (20 lat w dobrej wierze albo 30 lat w złej wierze) wlicza się także okres wykonywania posiadania przez Skarb Państwa, czyli okres przed 1989 r. Na szczęście dla właścicieli nieruchomości inne stanowisko zajął Sąd Najwyższy - Izba Cywila z dnia 9 grudnia 2009 r.; IV CSK 291/2009. Orzeczenie to stanowi, że Okres do 1989 r. nie może być wliczany do okresu zasiedzenia przez przedsiębiorstwo państwowe, jakim był zakład energetyczny. Do tego czasu wszystko było własnością Skarbu Państwa, a zatem i posiadanie było wykonywane na jego rzecz. Zakład sprawował tylko zarząd, a więc nie był właścicielem urządzeń. W praktyce oznacza to, iż zakład energetyczny nie będzie mógł skutecznie podnieść zarzutu zasiedzenia służebności nieruchomości.
 
Każdy właściciel nieruchomości, który nosi się z zamiarem uregulowania kwestii służebności przesyłu i uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, powinien mieć na uwadze termin przedawnienia roszczenia. Roszczenie właściciela przedawnia się po upływie 10 lat, w praktyce oznacza, że opłaty możemy się domagać tylko za ostatnie 10 lat. Każdy miesiąc zwłoki oznacza zatem utratę realnych pieniędzy.

 

Jeśli macie Państwo zamiar wystąpić do zakładu energetycznego w celu uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub w inny sposób uregulować status linii energetycznej na nieruchomości, zapraszam do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Czas nie działa na Twoją korzyść - Nie zwlekaj, skontaktuj się zespołem adiacencka.pl !


 

Więcej artykułów

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest to akt prawa miejscowego, który przyjmowany jest w gminie w formie uchwały rady gminy i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

Przepisy polskiego prawa uwzględniają dwie, pod pewnymi względami podobne do siebie opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości lub ich wieczystych użytkowników na rzecz gminy. Są to podatek adiacencki oraz opłata planistyczna, która przez niektórych nazywana jest także rentą. Obie wiążą się bezpośrednio ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z działań podejmowanych przez gminę, czy inną jednostkę samorządu terytorialnego, lecz mimo to nie są sobie tożsame.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x