Aktualności

Nowe zasady w opłatach adiacenckich!

Nowe zasady w opłatach adiacenckich!

W sierpniu 2017 r. Pan Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokument ten wprowadza szereg zmian w zakresie opłat adiacenckich, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. Przyjrzyjmy się wprowadzonym zmianom. Na wstępie warto zauważyć, iż zmiany nie znajdą zastosowania do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Po pierwsze zmieniają się zasady związane z terminami naliczania opłat. Dotychczsowo art. 98a ust. 1 u.g.n. stanowił, iż opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości organ ma obowiązek ustalić w terminie 3 lat od dnia w którym decyzja o podziale stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Zgodnie z dotychczasową interpretacją, oznaczało to że w terminie 3 lat decyzja musi stać się prawomocna. Obecne brzmienie znowelizowanego art. 98a ust. 1 u.g.n. stanowi, iż wystarczy, aby w terminie 3 lat od podziału, organ wszczął postępowanie o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej.

Analogicznie ustawodawca skonstruował przepisy dotyczące nałożenia opłaty adiacenckiej z tytułu przyłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej – art.  art. 145 ust. 2 u.g.n.. Tu również 3-letni termin jest zastrzeżony dla wszczęcia postępowania a nie, jak dotąd, dla wydania decyzji.

Nowelizacja zakłada także nowy sposób wyceny nieruchomości – zmianie ulega art. 98A poprzez dodanie punktu 1b. Określa on  szczegółowe zasady wyceny nieruchomości na cel określenia wysokości opłaty adiacenckiej. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określana będzie  według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

Ponadto wprowadzona została zasada,  iż wartość nieruchomości po podziale przyjmuje się jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi. Zmiana zmienia dotychczasowe orzecznictwo, które wskazywało, iż że wartość nieruchomości po podziale ocenia się nie jako sumę wartości nowopowstałych działek, ale jako wartość jednej nieruchomości złożonej z wielu mniejszych działek. Zmiana została dokonana na korzyść rzeczoznawców majątkowych i gmin.

Zmianie ulegają także zasady zaliczenia nakładów na poczet budowy infrastruktury technicznej. Dotychczas art. 148 ust. 4 u.g.n. stanowił, iż nakłady poniesione przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę urządzeń infrastruktury technicznej są zaliczane na poczet różnicy między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem. Ta kwota z kolei pomnożona przez stawkę opłaty pozwala ustalić wysokość opłaty adiacenckiej. Wynika stąd, że wartości nakładów nie można było odliczyć w całości.

Zmiana, ma na celu zachęcenie właściciela nieruchomości do partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Obecnie wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej zaliczać będziemy na poczet opłaty adiacenckiej

Paweł Janicki 
Radca prawny 

 
Czas nie działa na Twoją korzyść - nie zwlekaj, skontaktuj się zespołem adiacencka.pl! 

Więcej artykułów

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Poprzez obszar ograniczonego użytkowania należy rozumieć wyznaczony teren, na którym zezwala się na określone odstępstwa od zakazu naruszania tzw. standardów immisyjnych jakości środowiska (np. hałas, zanieczyszczenie powietrza) na cudzej nieruchomości. Na nieruchomość trzecią może negatywnie oddziaływać np. lotnisko, autostrada czy też spalarnia śmieci.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x