Aktualności

„S.K.O.”, czyli rzecz o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

„S.K.O.”, czyli rzecz o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Co najmniej raz w życiu, każdy z nas spotkał się z tzw. „SKO”. Co kryje się pod tym tajemniczym skrótem?

SKO jest to skrót od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jest organem administracji publicznej wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Organizację i zasady działania Kolegium reguluje ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Samorządowe kolegia odwoławcze w szczególności rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.

W przypadku odwołaniu od decyzji administracyjnej np. nakładającej na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej SKO po rozpoznaniu naszego odwołania wydaje decyzję, w której:

  • Utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo;
  • Uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzje – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części albo;
  • Umarza postępowanie odwoławcze.

SKO może również uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Stanie się tak gdy organ odwoławczy stwierdzi, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

Jeśli zastanawiacie się Państwo czy warto poddać decyzję o opłacie adiacenckiej, którą Was obciążono pod osąd S.K.O., warto pamiętać, iż odwołanie musi być wyczerpująco i profesjonalnie przygotowane.

Paweł Janicki
Radca prawny

Mateusz Leszczyński
prawnik


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x