Aktualności

Czym jest decyzja administracyjna?

Czym jest decyzja administracyjna?

Posługując się językiem stricte prawniczym, decyzja administracyjna rozumiana jest za akt administracyjny wydany w trybie określonym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a) lub innych ustaw. Jednakże, dla wielu z nas powyższe wyjaśnienie może nie być do końca jasne, dlatego też użyjemy innej definicji, która za decyzję administracyjną uznaje oświadczenie woli organu administracji publicznej (np. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) wydane w imieniu państwa. Decyzja ta jest aktem jednostronnym, który rozstrzyga określoną sprawę. Skutkami decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę albo strony np. obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej.

Nie możemy zapominać o naszym prawie do odwołania się od przedmiotowej decyzji za wyjątkiem decyzji wydanej przez ministra oraz przez samorządowe kolegium odwoławcze jako organu pierwszej instancji (w takich wypadkach stronie przysługuje specyficzny środek zaskarżenia jakim jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Dzięki prawu do odwołania się mamy możliwość wyrażenia naszego sprzeciwu.

Na złożenie odwołania mamy 14 dni, które liczone jest od daty odebrania przez nas listu z decyzją, a jeżeli decyzja była ogłoszona to od momentu jej ogłoszenia. Jeżeli odwołanie złożymy po ww. terminie wtedy organ odwoławczy stwierdzi niedopuszczalność odwołania. Od takiego postanowienia nie przysługuje nam zażalenie.

Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia. W wypadku decyzji wydanych np. przez wójta gminy organem wyższego stopnia, co do zasady będzie samorządowe kolegium odwoławcze (SKO). Jednakże, fizycznie odwołanie wnosimy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji – dla naszego przykładu będzie wspomniany już to wójt gminy. Dopiero wójt przekaże nasz „sprzeciw” do samorządowego kolegium odwoławczego. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji i nie ulega ono wykonaniu chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności albo podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. KPA przewiduje możliwość wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji przez organ odwoławczy w uzasadnionych przypadkach.
Po rozpoznaniu naszego odwołania organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

  • Utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo;
  • Uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzje – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części albo;
  • Umarza postępowanie odwoławcze.

Organ odwoławczy może również uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Stanie się tak gdy organ odwoławczy stwierdzi, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

Paweł Janicki
Radca prawny

Mateusz Leszczyński
​prawnik


Więcej artykułów

„S.K.O.”, czyli rzecz o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

„S.K.O.”, czyli rzecz o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Co najmniej raz w życiu, każdy z nas spotkał się z tzw. „SKO”. Co kryje się pod tym tajemniczym skrótem?


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x