Aktualności

Czym jest opłata adiacencka?

Czym jest opłata adiacencka?

Niewielu właścicieli nieruchomości ma świadomość o istnieniu instytucji opłaty adiacenckiej. Dla wielu z naszych klientów otrzymanie tajemniczo brzmiących decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej opiewających na bardzo duże kwoty było dużym zaskoczeniem połączonym z poczuciem niesprawiedliwości i pokrzywdzenia przez gminę.

Czym zatem jest opłata adiacencka? Zgodnie z art. 4 pkt. 11. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Upraszczając jest to forma lokalnej daniny, nakładanej przez gminę z tytułu wzrostu wartości Państwa nieruchomości. Wzrost wartości może wynikać z:

  • faktu, iż gmina wybudowała na swój koszt i bez Państwa udziału urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg, gazociąg, instalację kanalizacyjną itd.) i umożliwiła Państwu jako właścicielom nieruchomości podłączenie się do tej instalacji. W takim wypadku opłata adiacencka może wynosić aż do 50% różnicy wartości nieruchomości.
  • faktu, iż dokonali Państwo podziału swojej nieruchomości na nieruchomości mniejsze. Wówczas opłata może wynosić do 30% różnicy wartości nieruchomości.

Gminy coraz częściej traktują opłatę jako źródło łatwego i nieco zapomnianego dochodu. Część polskich gmin nie egzekwuje jej, część robi to nad wyraz energicznie. Nie warto jednak poddawać się decyzji gminy opartej na wyliczeniach wykonanych na jej zlecenie, które są zwykle nierzetelne. Warto natomiast obronę swoich praw powierzyć profesjonalistom.

Zapraszamy!

Paweł Janicki
Radca prawny
 


Więcej artykułów

Czym jest decyzja administracyjna?

Czym jest decyzja administracyjna?

Posługując się językiem stricte prawniczym, decyzja administracyjna rozumiana jest za akt administracyjny wydany w trybie określonym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a) lub innych ustaw. Jednakże, dla wielu z nas powyższe wyjaśnienie może nie być do końca jasne, dlatego też użyjemy innej definicji, która za decyzję administracyjną uznaje oświadczenie woli organu administracji publicznej (np. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) wydane w imieniu państwa. Decyzja ta jest aktem jednostronnym, który rozstrzyga określoną sprawę. Skutkami decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę albo strony np. obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej.

„S.K.O.”, czyli rzecz o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

„S.K.O.”, czyli rzecz o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Co najmniej raz w życiu, każdy z nas spotkał się z tzw. „SKO”. Co kryje się pod tym tajemniczym skrótem?


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x