Aktualności

Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej

Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej

W jednym z naszych wcześniejszych artykułów wyjaśniliśmy czym jest decyzja administracyjna oraz wskazaliśmy nasze prawa do odwołania się od niej. W niniejszym tekście wskażemy jej obligatoryjne elementy, które musi zawrzeć organ wydający, tak aby decyzja administracyjna była zgodna z obowiązującym prawem.

Decyzja winna zawierać:
  1. 1. oznaczenie organu administracji publicznej,
  2. 2. datę wydania,
  3. 3. oznaczenie strony lub stron - Jeżeli brak jest oznaczenia strony, nie mamy do czynienia z decyzją administracyjną, ponieważ nie jest spełniony jeden z wymogów stawianych indywidualnemu aktowi administracyjnemu, tj. brak skonkretyzowanego adresata rozstrzygnięcia organu administracji.
  4. 4. powołanie podstawy prawnej,
  5. 5. rozstrzygnięcie,
  6. 6. uzasadnienie faktyczne i prawne - Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z   powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny,
  7. 7. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
  8. 8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać nadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Otrzymując decyzję o nałożeniu opłaty adiacenckiej warto sprawdzić czy przedmiotowy dokument zawiera przytoczone elementy. 
Aby móc skutecznie się odwołać od decyzji przydatna będzie również szeroka praktyka w przedmiotowej materii oraz znajomość aktualnego orzecznictwa. Warto również pamiętać, iż odwołanie musi być wyczerpująco i profesjonalnie przygotowane, dlatego też powierz nam prowadzenie swojej sprawy.


Mateusz Leszczyński
​prawnik

Więcej artykułów

Czym jest opłata adiacencka?

Czym jest opłata adiacencka?

Niewielu właścicieli nieruchomości ma świadomość o istnieniu instytucji opłaty adiacenckiej. Dla wielu z naszych klientów otrzymanie tajemniczo brzmiących decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej opiewających na bardzo duże kwoty było dużym zaskoczeniem połączonym z poczuciem niesprawiedliwości i pokrzywdzenia przez gminę.

Czym jest decyzja administracyjna?

Czym jest decyzja administracyjna?

Posługując się językiem stricte prawniczym, decyzja administracyjna rozumiana jest za akt administracyjny wydany w trybie określonym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a) lub innych ustaw. Jednakże, dla wielu z nas powyższe wyjaśnienie może nie być do końca jasne, dlatego też użyjemy innej definicji, która za decyzję administracyjną uznaje oświadczenie woli organu administracji publicznej (np. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) wydane w imieniu państwa. Decyzja ta jest aktem jednostronnym, który rozstrzyga określoną sprawę. Skutkami decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę albo strony np. obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x